Turvallisuusneuvosto hyväksyi 31. lokakuuta 2000 päätöslauselman (S/RES/1325) naisista ja rauhasta ja turvallisuudesta. Päätöslauselmassa vahvistetaan uudelleen naisten tärkeä rooli konfliktien ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa, rauhanneuvotteluissa, rauhanrakentamisessa, rauhanturvaamisessa, humanitaarisessa vastauksessa ja konfliktin jälkeisessä jälleenrakennuksessa ja korostaa heidän tasa-arvoisen osallistumisensa ja täysimääräisen osallistumisensa merkitystä rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Päätöslauselmassa 1325 kehotetaan kaikkia toimijoita lisäämään naisten osallistumista ja ottamaan sukupuolinäkökohdat huomioon kaikissa YK: n rauhan- ja turvallisuuspyrkimyksissä. Se kehottaa myös kaikkia konfliktin osapuolia toteuttamaan erityistoimenpiteitä naisten ja tyttöjen suojelemiseksi sukupuoleen perustuvalta väkivaltaisuudelta, erityisesti raiskaukselta ja muulta seksuaaliselta hyväksikäytöltä, aseellisissa konflikteissa. Päätöslauselmassa annetaan useita tärkeitä operatiivisia tehtäviä, jotka vaikuttavat jäsenvaltioihin ja Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmän yksiköihin.

Virastojen välinen koordinointi päätöslauselman 1325 täytäntöönpanemiseksi

 Maamerkkiresoluutio

Yhteistyön ja koordinoinnin varmistamiseksi koko Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmässä turvallisuusneuvoston päätöslauselman täytäntöönpanossa naisia ​​ja sukupuolten tasa -arvoa koskeva virastojen välinen verkosto perusti naisia, rauhaa ja turvallisuutta käsittelevän virastojen välisen työryhmän, jonka puheenjohtajana toimii sukupuolikysymyksistä vastaava erityisneuvonantaja Naisten eteneminen.

IOM ja kansalaisjärjestöjen naisten, rauhan ja turvallisuuden työryhmä (Haagin rauhan vetoomus, kansainvälinen hälytys, kansainvälinen naisten tribuutinkeskus, naisten tasa -arvoasiat, naisten pakolaisnaisia ​​ja -komitea, naisten kansainvälinen rauhan ja vapauden liitto).

Työryhmä kehitti vuonna 2003 toimintasuunnitelman päätöslauselman täytäntöönpanosta ja osallistui pääsihteerin tutkimuksen valmisteluun. Vuosikertomuksessa 2003 kuvattiin työryhmän saavutuksia vuonna 2002, ja vuoden 2004 vuosikertomuksessa on tietoja tarpeiden arvioinnin tarkistuslistoista, turvallisuusneuvoston tehtäviä koskevia muistiinpanoja ja analyysi pääsihteerin turvallisuusneuvostolle antamien raporttien sukupuolisisällöstä.

Mitkä ovat YK

Mitkä ovat YK: n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 neljä pilaria?

Jokainen päätöslauselman toimeksianto liittyy johonkin neljästä peruspilarista: osallistuminen, suojelu, ennaltaehkäisy ja avunanto ja elvytys. Kukin pilari on alla päätöslauselman mukaisesti.

1. Osallistuminen: kehottaa lisäämään naisten osallistumista kaikilla päätöksenteon tasoilla, myös kansallisissa, alueellisissa ja kansainvälisissä instituutioissa; mekanismeissa konfliktien ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja ratkaisemiseksi; rauhanneuvotteluissa; rauhanoperaatioissa sotilaina, poliisina ja siviileinä; ja YK: n pääsihteerin erityisedustajina.

2. Suojelu: vaatii erityisesti naisten ja tyttöjen suojelemista seksuaaliselta ja sukupuoleen perustuvalta väkivaltaisuudelta, myös hätä- ja humanitaarisissa tilanteissa, kuten pakolaisleireillä.

Ennaltaehkäisy

3.Ennaltaehkäisy: kehottaa parantamaan interventiostrategioita naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi, myös tuomitsemalla syytteeseen kansainvälisen oikeuden rikkomuksista vastuussa olevat henkilöt; naisten oikeuksien vahvistaminen kansallisen lainsäädännön mukaisesti; ja tuetaan paikallisia naisten rauhanaloitteita ja konfliktinratkaisuprosesseja.

4) Helpotus ja elvytys: kehottaa edistämään avustus- ja elvytystoimia kansainvälisten kriisien ratkaisemiseksi sukupuolinäkökulman kautta, muun muassa kunnioittamalla pakolaisleirien siviili- ja humanitaarista luonnetta ja ottaen huomioon naisten ja tyttöjen tarpeet pakolaisleirien suunnittelussa ja siirtokuntia.